Feb3

Peter Hum Sextet

Jazz Bistro, 251 Victoria St, Toronto, ON

w/ Dave Smith, Kenji Omae, Alec Walkington & Ted Warren